x

Bestyrelse

Formand 
Ulf Helgstrand

Næstformand 
Anne-Mette Binder

Øvrige medlemmer 
Jakob Ravnsbo 
Jørgen Mertz 
Helle S. Madsen
Lisbet Seierskilde Pedersen
Tina Callesen

Suppleanter
1. suppleant: Thomas Vogt Hansen
2. suppleant: Ditte Bach Sørensen

Bestyrelsens forretningsorden, revideret 2014 

Funktionsbeskrivelse formand 

Funktionsbeskrivelse næstformand

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift og forvalte forbundets midler. Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer. Forbundet tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der kan meddeles prokura. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund.

Valg til bestyrelsen foregår på repræsentantskabsmødet. I ulige år vælges forbundets formand, tre bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleanten. I lige år vælges de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2. suppleanten.

Kandidater skal meddeles forbundets administration senest den 1. februar sammen med en skriftlig bekræftelse på kandidaturet fra kandidaten selv. Klubberne skal orienteres om kandidater til bestyrelsen og suppleanter samtidig med orientering om forslag, der agtes fremsat ved ordinært repræsentantskabsmødet, jf. § 9. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter repræsentantskabsmødet med næstformand og øvrige poster efter behov. Forbundets formand og næstformand må efter valg ikke være medlem af nogen distrikts- eller klubbestyrelse.

Bestyrelsen nedsætter stående udvalg efter behov. Intet bestyrelsesmedlem må være medlem af et stående udvalg. Bestyrelsen skal sikre, at der til alle tider er mulighed for kontakt og dialog mellem stående udvalg og bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens - under hans fravær næstformandens – stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har ansvaret for at der opretholdes en administration, som varetager forbundets daglige forretningsførelse.

Henvendelser til bestyrelsen sendes til: bestyrelsen@rideforbund.dk

 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -