Børneattester

Lov om indhentelse af børneattester.
Siden d. 1. juli 2005 har det været lovpligtigt at alle klubber skal indhente børneattester på trænere, undervisere m.v., før de ansættes til, at have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette uanset om vedkommende får løn eller udfører frivilligt arbejde. Pr. 1. juni 2012 er det også blevet lovpligtigt at indhente børneattest på ”personer, der som led i deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning”. En børneattest indeholder oplysninger om en person er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år og kan indhentes elektronisk hos Det Centrale Kriminalregister.

Den seneste lovændring af 1. juni 2012 betyder, at der skal indhentes børneattester på blandt andre trænere, undervisere og instruktører (herunder også personer der underviser i teori, fx ryttermærker), staldpersonale og daglig leder. Det kan også være en person som passer lidt sodavands-og sliksalg mm., og som i den anledning er meget sammen med børnene. Bestyrelsesmedlemmer, som har deres faste gang i klubben i dagligdagen, fx ved at de har hest opstaldet på klubbens tilholdssted, benytter faciliteterne jævnligt, modtager undervisning i klubben eller lignende, er også omfattet af skærpelsen, og der skal derfor indhentes børneattester på disse.

Børneattester på personer, der ikke er ansat af klubben
Kravet gælder ikke kun personer ansat af klubben, men alle der har fast tilknytning i form af ansættelse eller beskæftigelse på klubbens tilholdssted (lønnet såvel som ulønnet). Det betyder at der skal indhentes børneattester på fx staldpersonale og undervisere ansat af ridecenteret/dettes ejere, en eventuel selvejende institution eller kommunen (hvis der er tale om kommunale faciliteter). Det er altid arbejdsgiveren (klubben, facilitetsejer, selvejende institution eller kommune), der skal indhente børneattester på egne ansatte. Sker dette ikke kan det straffes af myndighederne med bøde.

Med den nye bestemmelse har centerejeren pligt til at indhente børneattest, også på sig selv. Klubben bør derfor meddele ejeren, at man forventer at se en attest, hvis ejeren fast færdes blandt klubbens børn og unge.

Børneattester og Folkeoplysningsloven
Fra 1. januar 2010 er indhentelse af børneattester indskrevet i folkeoplysningsloven. Således skal kommunen sanktionere de foreninger, der ikke indhenter børneattester. Sanktionen vil for rideklubbers vedkommende f.eks. være fjernelse af lokaletilskud.  

Underretningspligt til Danmarks Idræts-Forbund
Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund (og dermed klubber under DRF) kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetages børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådan forhold.

Hvad kan foreningen ellers gøre?
Et tjek i kriminalregistret er ikke hele løsningen omkring seksuelle krænkelser, det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvorfor alle klubber opfordres til at lave en politik eller et sæt leveregler på området. Danmarks Idræts-Forbund har udgivet en pjece omkring forebyggelse af seksuelle krænkelse af børn og unge i idrætten. Pjecen hedder "Det uhørte overgreb" og har til formål at:

- øge klubbers opmærksomhed på seksuelle overgreb i klublivet
- opfordre klubber til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges
- fortælle hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår
- oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuelt kontakt med børn og unge.

Hent børneattester elektronisk via digital signatur.

Downloads:

Husk børneattesten (pdf)

Vejledning om at indhente og håndtere børneattester (pdf)

Blanket til indhentelse af børneattest (pdf)

Det uhørte overgreb (pdf)

 

 
 

Kontaktoplysninger

Nyttige links

Find os på Facebook

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2828
Telefax +45 4326 2812
info@rideforbund.dk

Sitemap
DRF Go!
Om Dansk Ride Forbund
CVR: 10882915

Shop
RSS
 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor