Træning af dressurheste

For Dansk Ride Forbund er det af yderste vigtighed at al omgang med heste foregår med størst mulig hensyntagen til hestevelfærd. Dette gælder naturligvis også træningsmetoder, og vi er meget opmærksomme på metoder, der er i grænseområdet til den forbudte rollkur/hyperflexion. Vores officials er bevidste om den meget væsentlige rolle, de har - især på opvarmningsbanerne - og de tager denne rolle meget alvorligt. Det kan være meget vanskeligt at skelne i grænseområdet, og til brug for denne beslutning har FEI udarbejdet en manual, der anvendes af vore officials, og vi arbejder hele tiden på, at kunne uddanne og informere mere vores officials bedst muligt til at varetage opgaven.

Hestens kropsholdning og bæring i dressur
Dressur er opbygning af hestens smidighed og styrke (gymnasticering), så den kan udføre forskellige præcisionsøvelser. Når hesten trænes, påvirker træningen altid hele hestens krop. Eksempelvis hvis bagpart og ryg bæres i en bestemt position, vil hoved og hals holdes i en position relateret til resten af kroppens holdning.

I debatten om træningsmetoder for dressurheste fokuseres der meget på hesten hoved- og halsholdning. Der diskuteres, om hesten bliver holdt for snævert fortil, hvor den i yderste konsekvens bøjer nakken ud over dens fysiologiske grænse under tvang (hyperflexion/rollkur, som ikke er tilladt), og alternativt hvilke halspositioner der kan godtages som opbyggende gymnasticering:
- Long, deep and round
- Low deep and round
- Long and low

Hoved- og halspositionen er en vigtig parameter, når man skal vurdere, om hesten er lagt for dybt ind fortil, men det er vigtigt fokusere på, om hesten generelt er redet korrekt af rytteren. Her skal man se på HELE hestens krop, idet hestens form primært skabes bagfra fra bagpartens arbejde op gennem kroppen. Eksempelvis kan heste godt arbejde i en kropsholdning, hvor deres halsposition svarer til et af de viste diagrammer over acceptable halspositioner i FEIs Steward Manual, men hvor hesten alligevel ikke arbejder korrekt bagfra hen over ryggen. Hvis en hest således mangler løsgjorthed eller går med sænket ryg, kan det skabe ubehag og slide på dens krop. Det er derfor altid vigtigt, at man ser på hele hestens måde at arbejde på, når man skal bedømme, om arbejdet er acceptabelt for hesten, og dette kan vanskeligt bedømmes ud fra stillbilleder.

Dansk Ride Forbunds Regler omkring træning af dressurheste
Dansk Ride Forbund følger FEIs reglement, hvor der overordnet står, at hestens velfærd er højeste prioritet. Når det drejer sig om specifikke træningsmetoder, er det umuligt at indskrive alle eventualiteter i et reglement, og det er derfor vigtigt at gøre klart, at under alle omstændigheder er hestens velfærd altid højeste prioritet. Idet der gennem årene har været debat omkring træning af heste med specifikke hoved- og halsholdninger, har FEI dog udarbejdet en manual, omhandler dette specifikke område. Manualen benyttes af officials ved opsyn med træning og opvarmning af heste på stævnepladser. I manualen er der beskrevet tilladte stræk og gymnasticerings-holdninger for dressurheste med fokus på hals og hoved. I manualen er der dog også beskrevet, at man bør se på hele hestens krop, når man bedømmer hestens arbejdsform, idet hoved og hals-holdningen kun er et del-udtryk for hestens samlede kropsarbejde.

Ifølge manualen skal hesten altid arbejde i henhold til dens naturlige krop. Man må gerne gymnasticere og afbøje hesten til dens naturlige fysiologiske grænse, men ikke derudover, og man må kun holde den afbøjet i dens naturlige yderpositioner i meget korte intervaller. Hvis der arbejdes med hesten i en fast holdning, hvor den bevæger sig med samme hoved og halsbæring i en periode, må intervallet, hvor hesten arbejder i samme holdning, ikke overstige 10 minutter. En halsposition må dog aldrig opretholdes hos den enkelte hest, hvis hesten viser tegn på træthed eller stress. Her tales ikke nødvendigvis om naturlige yderpositioner, men om alt arbejde med hesten, hvor det er et anerkendt træningsprincip at variation i træningen øger hestens smidighed og holdbarhed.

Opsyn på stævnepladser og uddannelse af officials
Når Dansk Ride Forbunds officials fører opsyn med opvarmningsbanerne rundt på stævnepladserne, er det en opgave, som indeholder flere elementer – heriblandt opsyn med, at hestene rides på en måde, som ikke kompromitterer deres velfærd. At holde øje med hestenes velfærd, herunder om de rides teknisk korrekt og acceptabelt, samt at ingen heste forceres af rytterne, er en stor og vanskelig opgave, hvor Dansk Ride Forbund har stort fokus på hele tiden at uddanne officials på stævnepladsen og evaluere på generelle og individuelle problemstillinger, som måtte opstå i forbindelse med stævner, således at indsatsen hele tiden udvikles.

Indgriben ved træning af dressurheste
Når der opstår situationer, hvor heste rides uhensigtsmæssigt rent rideteknisk, eller i anden forstand, kan Dansk Ride Forbunds officials gribe ind direkte på stævnepladsen. I andre tilfælde evalueres forløb eller hændelser med den pågældende rytter og/eller andre involverede parter efterfølgende. I hvert individuelt tilfælde tages der stilling til relevante sanktioner eller henstillinger. Dansk Ride Forbunds målsætning er at sikre hestenes velfærd gennem vejledning og uddannelse af rytterne, fordi ridesporten hele tiden skal udvikles med fokus på hestenes velfærd.

 

Training dressage horses

For the Danish Equestrian Federation it is of the utmost importance that horse handling takes place with the utmost consideration for the welfare of the horses. This of course also applies to training methods and we are very aware of the methods that are close to the banned rollkur / hyperflexion. Our officials are aware of the significant role they have - especially at warm-up areas - and they take this role very seriously. It can be very difficult to distinguish in borderline cases and for the purposes of this resolution the FEI has prepared a manual that is used by our officials and we are constantly working to further educate and inform our officials on the best possible way to handle the task.

Horse's posture and bearing in dressage
Dressage is the building of the horse's agility and strength (gymnastisizing) so that it can perform various precision drills. When the horse is trained, the training constantly affects the horse's entire body. For example, if the hindquarters and back are in a certain position, the head and neck are held in a position related to the rest of the body.

In the debate on training methods for dressage horses there is a lot of focus on the horse's head and neck position. The debate centres around whether the horse is held too closely in front, where the neck is ultimately bent beyond its physiological limit under duress (hyperflexion / rollkur, which is not permitted) and alternatively the neck positions that can be accepted as gymnastisizing:

- Long, deep and round
- Low deep and round
- Long and low

Head and neck position is an important parameter when assessing whether the horse is overburdened at the front, but it is important to focus on whether the horse is generally ridden properly by the rider. In this case you have to look at the horse's ENTIRE body, since the horse's form is primarily created from the hindquarters up through the body. For example, the horse can work well in a posture where its neck position corresponds to one of the diagrams of acceptable neck positions shown in the FEIs Steward Manual, but where the horse still does not work correctly from behind across the back. If a horse therefore lacks suppleness or walks with a lowered back, it can cause discomfort and wear on its body. It is therefore always important to look at the horse's whole way of working when assessing whether the work is acceptable for the horse and this can be difficult to judge from still images.

Danish Equestrian Federation Rules on training dressage horses
The Danish Equestrian Federation follows the FEI's rules, which generally state that the horse's welfare is the top priority. When it comes to specific training methods, it is impossible to include all eventualities in a regulation and it is therefore important to make it clear that under all circumstances the horse's welfare is always the highest priority. Since over the years the debate has centred on training horses with specific head and neck positions, the FEI has developed a manual that addresses this specific issue. The manual is used by officials when supervising the training and warming up of horses at showgrounds. The manual describes permissible stretching and gymnastisizing positions for dressage horses with a focus on neck and head. The manual also states that you should look at the horse's whole body when judging the horse's working form, since head and neck position are only a partial expression of the horse's total body work.

According to the manual the horse must always work in accordance with its natural physiology. You can gymnatisize and deflect the horse up to its natural physiological limit, but not beyond, and you may only keep it deflected in its natural outer positions for very short intervals. When working with the horse in a fixed position where it moves with the same head and neck bearing for one period, the interval in which the horse is working in the same position may not exceed 10 minutes. However, a neck position must never be maintained in a horse if the horse is showing signs of fatigue or stress. This does not just apply to natural outer positions, but to all work with horses, where it is a recognised training principle that variation in training increases the horse's suppleness and durability.

Supervision at event sites and training of officials
When Danish Equestrian Federation officials oversee warm-up areas around the showground, it is a task that comprises several elements - including checking that the horses are ridden in a way that does not compromise their welfare. Keeping an eye on the horses' welfare, including whether the riding is technically correct and acceptable and that no horses are forced by the riders, is a major and difficult task, where the Danish Equestrian Federation has a strong focus on continually training officials at the showground and evaluating the overall and individual issues that may arise in connection with events, so that actions are constantly being developed.

Intervention during training of dressage horses
When situations arise where horses are ridden inappropriately from a purely technical perspective, or in another sense, the Danish Equestrian Federation officials can intervene directly at the showground. In other cases courses or events are subsequently evaluated with the rider and/or other parties involved. In each individual case consideration will be given to appropriate penalties or recommendations. The Danish Equestrian Federation's objective is to ensure the horses' welfare through guidance and training of riders, as equestrianism must always be developed with a focus on the horses' welfare.

 

Medicinering

Hestehold

 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
CVR: 10882915           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Tlf: 4326 2828
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor