x

Svar på jeres oftest stillede spørgsmål pr. 26/10

af  Julie Servé Regtved
På baggrund af fredagens pressemøde, hvor COVID-19-restriktionerne desværre igen blev strammet, har vi endnu en gang opdateret ’svar på jeres oftest stillede spørgsmål'. Der er fortsat områder, hvor vi endnu mangler afklaring fra hhv. DIF og Kulturministeriet, og derfor vil oversigten blive opdateret løbende. Senest ændrede/tilføjede afsnit/elementer vil fortsat være markeret med gult for overskuelighedens skyld.

Når det gælder ridestævner o.l., er restriktionerne tilnærmelsesvis klare, men når det kommer til dagligdagen for os i ridesporten, er billedet desværre langt mere komplekst på nuværende tidspunkt. Vi mangler fortsat opdaterede bekendtgørelser fra Kulturministeriet, og før vi har dem, er der desværre spørgsmål, vi ikke kan svare på. 

Vi får eksempelvis mange spørgsmål til, hvordan man som elevskole skal forholde sig til afvikling af rideundervisning – især nu hvor der er forskel på forsamlingsloftet alt efter, om deltagerne er under eller over 21 år. Vi bliver også spurgt til, om forsamlingsforbuddet på max. 10 personer gælder for hele klubben/opstaldningsstedet etc., eller om der evt. kan tænkes i zoner, så man f.eks. kan være op til 10 personer i ridehallen, 10 personer i stalden, og 10 personer på ridebanen samtidig. Fælles for alle spørgsmålene er, at vi desværre endnu ikke kender svarene, men vi gør alt, hvad vi kan, for at skaffe dem til jer.   

Det er stadig vigtigt for os at understrege, at det ikke er DRF, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder hvornår – vi formidler blot vores faglige vurdering af de udmeldinger og informationer, der kommer fra myndighederne i form af forordninger og bekendtgørelser, og vi har desværre ikke mere direkte adgang til disse end resten af samfundet. Derfor har vi ikke mulighed for at komme med udmeldinger helt så hurtigt, som der uden tvivl er behov for dem, men I skal vide, at vi arbejder så hurtigt vi kan.

Vi opfordrer til, at man læser alle de nedenstående spørgsmål og svar grundigt igennem, da flere af dem hænger sammen. Som altid er I mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for sparring/vejledning – vi sidder klar til at hjælpe jer. 


Hverdagen i ridesporten/klubberne:

Spørgsmål  Svar 
Må vi fortsat afvikle hhv. privat- og elevskoleundervisning?  Ja, det er fortsat tilladt. 
Hvor mange elever må der være på holdene? Og afhænger det af alderen på rytterne? 

Hvis rytterne er under 21 år, gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer for aktiviteten, og her tæller underviseren og forældre, der er med som de unges hjælpere, naturligvis med. Er rytterne over 21 år, er forsamlingsforbuddet for aktiviteten 10 personer.

 
Hvordan skal vi forstå det nye forsamlingsforbud i relation til at passe/ride vores heste/færdes på klubben/gården/ridecenteret etc.? 

Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Vi ved dog endnu ikke, om gården/klubben/ridecenteret som helhed er underlagt forsamlingsforbuddet på max 10 personer samtidig, eller om der vil være mulighed for at være flere, hvis blot man ikke opholder sig på samme sted på gården/klubben/ridecenteret samtidig (f.eks. 10 i ridehallen, 10 i stalden og 10 på ridebanen).

Vi kender desværre heller ikke de gældende regler for de tilfælde, hvor undervisningsaktiviteter både indeholder ryttere under og over 21 år, ligesom vi ikke ved, hvordan forbuddet skal tolkes, hvis der på samme tid afvikles elevskoleundervisning, mens private opstaldere enten passer eller rider/motionerer deres hest.

 
Hvornår skal der bæres mundbind?  Pr. 29/10 skal der bæres mundbind på indendørs idrætsfaciliteter, når man er stående eller gående. Kravet gælder ikke for rytterne, mens de rider, eller for tilskuere/publikum, når disse sidder ned. Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind.  


Ridestævner:

Spørgsmål  Svar 
Hvordan skal vi forstå det nye forsamlingsforbud i relation til ridestævner? 

Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig, og dette omfatter naturligvis også ridestævner. Dog er arrangementer for børn og unge op til 21 år undtaget - her gælder et max på 50 personer på samme sted samtidig.

Det er fortsat tilladt at afvikle stævner med loops (á enten 10 eller 50), så længe man ikke overstiger det gældende forsamlingsforbud på noget tidspunkt.

Arrangementsforbuddet på op til 500 deltagere er også stadig er gældende – her gælder dog fortsat krav til siddende deltagere (se efterfølgende afsnit)  

Er arrangementsforbuddet på max. 500 i alt stadig gældende?  Ja, arrangementsforbuddet er fortsat gældende, så det er altså stadig muligt at afvikle ridestævner med op til 500 deltagere i alt – det kræver dog, at deltagerne i arrangementet i al væsentlighed er siddende. Definitionen af ’i al væsentlighed’ er opdateret pr. 23/10 – se nedenfor.  
Hvad betyder kravet om, at man ’i al væsentlighed’ skal være siddende ved arrangementer med flere end 10 eller 50 til stede samtidig? 

(Kilde: www.coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger

”Det betyder, at personerne skal være placeret på samme måde som fx på et stadion eller i en teatersal eller biograf. Det vil sige, at personerne sidder ned ved siden af hinanden på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller en sportsbane. Det gælder også, hvis personerne fordeles på fx flere tribuner rundt om en scene eller en sportsbane, hvor man på de enkelte tribuner sidder ned på faste pladser med retning mod scenen eller sportsbanen.

Det vil være en konkret vurdering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlighed sidder ned. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer i en bar.” 
Må der være ’voksne’ hjælpere over 21 år med til ridestævner for børn og unge (op til 21 år) 

(Kilde: https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter)

Ifølge coronasmitte.dk må der være personer over 21 år til stede ved arrangementer for børn og unge, ’”vis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten’”

På baggrund af denne formulering, er det er vores vurdering, at man som ung rytter gerne må have en hjælper med til stævne, selvom denne er over 21 år. Hjælperen skal naturligvis, ligesom alle andre ved stævnet, tælle med i det samlede antal personer ved stævnet. 

 
Hvornår skal der bæres mundbind ved ridestævner?  Pr. 29/10 skal der bæres mundbind på indendørs idrætsfaciliteter, når man er stående eller gående. Kravet gælder ikke for rytterne, mens de rider, eller for tilskuere/publikum, når disse sidder ned. Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind, men som stævnearrangør har man naturligvis ret til at kræve brug af mundbind både indendørs og udendørs.  
Kan I hjælpe med inspiration til hhv. drejebog for stævneafvikling og evt. kommunikation til medlemmer herom? 

Vi bliver ofte spurgt, om vi kan hjælpe med inspiration til, hvordan man kan planlægge sit stævne, så man tager højde for de gældende COVID-19 retningslinjer. Vi har været så heldige, at Herning Rideklub har delt hhv. deres stævnedrejebog og kommunikation om stævnet til medlemmer osv. med os, så dokumenterne kan fungere som inspiration/skabeloner for andre klubber. Find dem her:

- Forslag til drejebog for stævneafvikling

- Eksempel på kommunikation til medlemmer osv. om afvikling af stævne

 
Hvornår gælder forsamlingsforbuddet, og hvornår gælder arrangementsforbuddet? 

Som udgangspunkt skal man som stævnearrangør sørge for at overholde forsamlingsforbuddet på hhv. max. 10 eller 50 personer samtidig, hvis man ikke har eller kan lave et set-up, som kan facilitere, at tilskuere/publikum i det væsentlige sidder ned.

Arrangementsforbuddet derimod kan ’benyttes’, hvis man har eller kan lave mange siddepladser i form af tribuner, stolerækker, etc, så der er mulighed for, at deltagerne i al væsentlighed kan være siddende. Ydermere skal de siddende deltagere sidde på faste pladser med retning mod det, de er tilskuere til (opvarmningsbanen, konkurrencebanen, etc.). Dette skal overholdes for at begrænse smittespredning. 

Hvor mange personer må der max. være ved et arrangement, hvor tilskuere/publikum i det væsentlige sidder ned? (arrangementsforbuddet) 
Et sådant arrangement (her tolkes pr. stævnedag) må max have 500 deltagere – der skelnes ikke imellem, om disse er fordelt ud over dagen, eller er til stede på én gang
Hvad kan man gøre for at skalere ned på de antal personer, der er til stede samtidig?

Idéer:
- 'Rid og skrid'-koncept
- Sæt max. antal hjælpere på pr. rytter
- Frabed jer publikum, som ikke behøver at være tilstede
- Opdel stævnet i loops
- Tildel rytterne tidsrum, hvor de må opholde sig på stævnepladsen (dette vil afhænge af de klasser, de starter)

Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op (forsamlingsforbuddet på max. 10 eller 50 deltagere samtidig)

1. Man kan have max. 10 eller 50 personer i alt til stede samtidig
2. Man kan dele sit stævne op i loops af hhv. 10 eller 50 personer i alt - med pauser imellem hvert loop. Tidligere måtte man max. være 500 deltagere i alt på hele stævnedagen, men dette er ikke længere gældende, så man må i princippet køre så mange loops á hhv. 10 eller 50 personer, som man vil. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 10 eller 50 personer samtidig.

Kan I give eksempler på, hvordan man kan dele sit arrangement op (arrangementsforbuddet på max. 500 deltagere samtidig/i alt) 1. Ved de helt store stævner kan man vælge at have 500 deltagere til stede samtidig, hvis deltagerne i al væsentlighed er siddende.
2. Man kan også vælge at have f.eks. 2 x 250 deltagere på en dag med tidsforskydning imellem (loops). Igen gælder det, at deltagerne i al væsentlighed skal være siddende. Dette kan være en fordel for nogle af de stævnearrangører, som ikke kan holde sig under hhv. 10 eller 50 deltagere ad gangen, men som heller ikke har tilskuerfaciliteter (f.eks. tribuner eller stolerækker) nok til det påkrævede antal siddende deltagere.  

Hvor lange pauser skal der være mellem hvert loop?  Det er svært at give et endegyldigt svar, men et godt bud kunne være f.eks. en time. Hvis man samtidig opfordrer til ’rid og skrid’, så kan man sikre sig, at der ikke er flere end det tilladte antal personer til stede samtidig.  
Må deltagere gå igen i flere loops?  Ja, ifølge Rigspolitiets tolkning kan der godt være gengangere. Er der tale om arrangementer, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed er siddende, er kravet blot, at man fortsat ikke er flere end hhv. 10 eller 50 personer til stede samtidig.   
Siddepladser; skal det være faste tribuner, eller må man også benytte f.eks. klapstole?  Der er ikke beskrevet nogen regler for, at der skal være tale om faste tribuner o.l. Derfor vurderer vi godt, at man f.eks. kan opstille stolerækker som siddepladser. Man skal blot huske at opstille disse med 1 meters afstand rundt om hver stol jf. myndighedernes retningslinjer, ligesom de alle skal vende i samme retning (mod f.eks. opvarmnings- eller konkurrencebanen).
Der tales pludselig om faste siddepladser ved arrangementer, hvor tilskuere/publikum i det væsentlige er siddende. Hvad indebærer det?  Det er svært for os at få et konkret svar på, men der er ikke krav om f.eks. nummererede pladser. Grundlæggende set er det vores vurdering, at det handler om at undgå, at tilskuere/publikum bevæger sig for meget rundt og dermed øger smitterisikoen. 
Kan vi søge sparring hos vores lokale politi ang. vores stævne?
Vi anbefaler, at man som stævnearrangør kontakter det lokale politi, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan overholde de gældende restriktioner. Det er forskelligt fra politikreds til politikreds, om man kan få en sådan vurdering, men vi opfordrer til, at man forsøger.  
Skal man bære mundbind i kantinen/cafeteriet?  Personalet skal bære mundbind hele tiden, og de besøgende/kunderne skal bære mundbind, når de er stående eller gående. Sidder man ned og spiser, må man tage mundbindet af. 
Er et cafeteria-telt udendørs eller indendørs, og skal man bære mundbind her?  Det er vores vurdering, at et cafeteria betragtes som indendørs, også selvom det er i et telt. Derfor gælder ovenstående regler også her. 
Hvis vi har cafeteria udendørs, skal folk så også bære mundbind?   Personalet vil fortsat skulle bære mundbind, da de håndterer mad/drikke, men der er ikke krav til de besøgende/kunderne, når det er udendørs. Man kan dog som arrangør selv vælge, om man også vil bede besøgende/kunder om at bære mundbind for en sikkerheds skyld.  
Gælder der andre regler, når nu vi overgår til indendørsstævner?
Nej, der skelnes ikke mellem udendørs- og indendørs idrætsarrangementer.  


26-10-2020
 
 
    

Dansk Ride Forbund
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby 
Tlf. 4326 28 28
           

Man-tors: 8:00-16:00
Fre: 8:00-14:00
Personlige henvendelser kun efter forudgående aftale
info@rideforbund.dk
Find medarbejder

DRF Go!
Equipe
Privatlivspolitik
RSS                    

 

Samarbejdspartnere: Team Danmark
Protetor

Sponsorer:                                                                                                                          -